• Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάλληλου μεγέθους και σχήματος της πλωτής εξέδρας, τρόπου σύνδεσης της πλωτής εξέδρας με την ακτή (διάδρομοι πρόσβασης), της μεθόδου αγκυροβολίας με βάση τις ανάγκες του έργου και εκτίμηση οικονομικού ύψους.
  • Αναλυτική τεχνική και οικονομική προσφορά.
  • Εκπόνηση μελέτης και σύνταξη φακέλου αδειοδότησης από έμπειρο Ναυπηγό Μηχανικό, κατάθεση φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση.
  • Μετά την αδειοδότηση, μεταφορά και εγκατάσταση των προϊόντων. Δύναται να γίνει και από την πλευρά του πελάτη με δική μας καθοδήγηση.
  • Παράδοση έργου και επίδειξη λειτουργίας, συντήρησης της πλωτής εξέδρας και παροχή εγχειριδίων.
  • Τεχνική υποστήριξη, ενεργοποίηση εγγύησης.
  • Αναβαθμίσεις - τροποποιήσεις - επεκτάσεις.